Δράση του ΕΤΕ για την απασχόληση Διαπολιτισμικών Μεσολαβητών - 12/3/2015

Στο προσεχές διάστημα και έως το τέλος Ιουνίου του 2015 αναμένεται να υλοποιηθεί το έργο 1.2.α/13 «Προώθηση της Διαπολιτισμικής Μεσολάβησης σε φορείς που παρέχουν κοινωνικές υπηρεσίες σε ευπαθείς ομάδες μεταναστών, καθώς και σε μονάδες – κέντρα απεξάρτησης της χώρας», στo πλαίσιο της Δράσης 1.2/13: «Ευαισθητοποίηση κοινωνίας υποδοχής σε θέματα που άπτονται της ένταξης των μεταναστών – ενδυνάμωση των νομίμως διαμενόντων π.τ.χ.» της Προτεραιότητας 1 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης (ΕΤΕ) «Υλοποίηση Δράσεων για την Πρακτική Εφαρμογή των Κοινών Βασικών Αρχών για την Πολιτική Ένταξης των Μεταναστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση».
Σύμφωνα με την πρόσκληση του ΕΤΕ, το έργο προβλέπει την απασχόληση διαπολιτισμικών μεσολαβητών σε επιλεγμένα νοσοκομεία, κέντρα υγείας πρωτοβάθμιας περίθαλψης, καταστήματα του ΙΚΑ, ανοιχτά κέντρα απεξάρτησης, κέντρα προστασίας ανηλίκων, κέντρα προστασίας γυναικών κ.ο.κ.
Η διαπολιτισμική μεσολάβηση θα γίνει από ήδη εκπαιδευμένους διαπολιτισμικούς μεσολαβητές με εξειδίκευση ει δυνατόν σε θέματα υγείας, κοινωνικής περίθαλψης, ψυχολογίας κ.ο.κ.
Εκτός της φυσικής παρουσίας των διαμεσολαβητών θα λειτουργεί μια γραμμή τηλεφωνικής επικοινωνίας σε κάθε δομή ώστε να καλύπτονται όλες οι γλώσσες και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες των ομάδων-στόχων καθώς και όπου αυτό είναι εφικτό ηλεκτρονικής διαμεσολάβησης μέσω Skype.
Ωφελούμενοι του έργου είναι πολίτες τρίτων χωρών, και συγκεκριμένα παιδιά, γυναίκες, ηλικιωμένοι, ΑΜΕΑ, ασθενείς και εξαρτημένα από ουσίες άτομα, άτομα που είναι διπλά ευάλωτοι λόγω ηλικίας, φύλου, σωματικής και πνευματικής αναπηρίας, σωματικής ή ψυχολογικής ασθένειας ή εξάρτησης.
Στόχοι του έργου, όπως ορίζονται από την πρόσκληση, είναι:

  • Η διευκόλυνση της πρόσβασης των ευάλωτων ομάδων και των ασθενών πολιτών τρίτων χωρών στις κοινωνικές και υγειονομικές υπηρεσίες της χώρας.
  • Η διευκόλυνση του έργου των κοινωνικών λειτουργών, διοικητικού, ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού κ.ο.κ. στις υπηρεσίες αυτές και η γεφύρωση των όποιων πολιτισμικών διαφορών καθιστούν δυσχερή την αποτελεσματική εκτέλεση του έργου τους.
  • Η ενίσχυση της ένταξης των ομάδων αυτών και η αποφυγή του κοινωνικού αποκλεισμού τους.