Νομοθεσία

Εθνική νομοθεσία

Ελληνική Αστυνομία - Θέματα Αλλοδαπών

Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις (Ν. 2362/1995)

Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια (Ν. 3386/2005)

Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. (Ν 3536/2007)

Ρυθμίσεις θεμάτων Ανεξάρτητων Αρχών, Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών. (Ν. 3613/2007)

Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και άλλες διατάξεις (Ν. 3649/2008)

Σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ένταξης στο Υπουργείο Εσωτερικών. (ΠΔ 234/2007)

Καθορισμός ειδικών θεμάτων σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία της Υπεύθυνης Αρχής του Συστήματος Διαχείρισης των οικονομικών ενισχύσεων μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών για την περίοδο 2007 έως 2013, ως μέρος του Γενικού Προγράμματος "Αλληλεγγύη και Διαχείριση των Μεταναστευτικών Ροών" (ΚΥΑ 6268/2008)

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσης για την ομαλή προσαρμογή και κοινωνική ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στην ελληνική επικράτεια (ΚΥΑ 25057/2008)

Ευρωπαϊκή νομοθεσία

Απόφαση του Συμβουλίου για τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών, για την περίοδο 2007 έως 2013, ως μέρος του γενικού προγράμματος "Αλληλεγγύη και διαχείριση των μεταναστευτικών ροών" (2007/435/ΕΚ)

Απόφαση του Συμβουλίου που θεσπίζει τους κανόνες για την εφαρμογή της απόφασης 2007/435/ΕΚ του Συμβουλίου για τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών, για την περίοδο 2007 έως 2013, ως μέρος του γενικού προγράμματος "Αλληλεγγύη και διαχείριση των μεταναστευτικών ροών", όσον αφορά τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου των κρατών μελών, τους κανόνες για τη διοικητική και χρηματοοικονομική διαχείριση και την επιλεξιμότητα των δαπανών για έργα που συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο (2008/457/ΕΚ)

Απόφαση της Επιτροπής για την τροποποίηση της απόφασης 2008/457/ΕΚ, που θεσπίζει τους κανόνες για την εφαρμογή της απόφασης 2007/435/ΕΚ του Συμβουλίου για τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών, για την περίοδο 2007 έως 2013, ως μέρος του γενικού προγράμματος "Αλληλεγγύη και διαχείριση των μεταναστευτικών ροών", όσον αφορά τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου των κρατών μελών, τους κανόνες για τη διοικητική και χρηματοοικονομική διαχείριση και την επιλεξιμότητα των δαπανών για έργα που συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο (2011/151/ΕΕ)

4. Information – monitoring and evaluation framework for the national programmes under the General programme Solidarity and Management of Migration Flows (SOLID/2007/27)

5. Information – monitoring and evaluation framework for the national programmes under the General programme Solidarity and Management of Migration Flows (SOLID/2007/27)

6. Απόφαση της Επιτροπής σχετικά με την έγκριση, για την Ελλάδα, του πολυετούς προγράμματος για την περίοδο 2007-2013, του ετήσιου προγράμματος 2007 και του ετήσιου προγράμματος 2008 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών και τη συγχρηματοδότηση για το 2007 και το 2008 από το εν λόγω Ταμείο (E/2008/7531)