Προστασία προσωπικών δεδομένων

Κατά τη χρήση του ΜΔΜ/ΗΠΔΜ εφαρμόζεται ο Ν.2472/97, αναφορικά με την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
Το ΜΔΜ/ΗΠΔΜ συλλέγει τα προσωπικά δεδομένα κατά τρόπο θεμιτό και νόμιμο για καθορισμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς. Φροντίζει τα δεδομένα να είναι συναφή, πρόσφορα, και όχι περισσότερα από όσα κάθε φορά απαιτείται εν όψει των σκοπών της επεξεργασίας. Τέλος, λαμβάνει τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.
Οποιοσδήποτε επιθυμεί μπορεί να συμβουλευθεί τα στοιχεία του Μητρώου στο Διαδίκτυο, με εξαίρεση τα προσωπικά δεδομένα που αφορούν τους εξουσιοδοτημένους χρήστες.
Τα στοιχεία φυλάσσονται για όσο διάστημα ο Μεσολαβητής είναι καταχωρισμένος, ή έως ότου διαπιστωθεί ότι αυτά είναι ξεπερασμένα ή εσφαλμένα.
Για λόγους διαφάνειας, τα στοιχεία θα φυλάσσονται στο μη δημοσιοποιούμενο τμήμα του ΜΔΜ για 5 χρόνια μετά την τελευταία πράξη στο Μητρώο. Όλα τα στοιχεία θα διαγράφονται μετά την παρέλευση αυτών των 5 ετών