Φορείς -> Πώς μπορώ να ωφεληθώ

Ποιο θα είναι το όφελος για έναν φορέα από τη συνεργασία του με διαπολιτισμικούς μεσολαβητές;

Οι μεσολαβητές είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι έτσι ώστε να αντιλαμβάνονται την επίδραση που έχουν στην επικοινωνία:

  • Οι πολιτιστικές διαφορές ανάμεσα στη χώρα υποδοχής και τη χώρα προέλευσης του μετανάστη
  • Οι ιδιαιτερότητες τόσο της ελληνικής γλώσσας όσο και της γλώσσας του μετανάστη
  • Οι κοινωνικές και θρησκευτικές παραδοχές και στερεότυπα
  • Η ηλικία και το φύλο των συνδιαλεγόμενων μερών

Τα οφέλη από τη συνεργασία σας με διαπολιτισμικούς μεσολαβητές είναι πολλαπλά, διότι η μεσολάβηση συμβάλλει καθοριστικά στην:

  • Διευκόλυνση των εργαζομένων του φορέα σας στην καθημερινή τους πρακτική για την υπερπήδηση των δυσκολιών που δημιουργούν οι γλωσσικές και πολιτισμικές διαφορές
  • Ελαχιστοποίηση των τριβών και παρανοήσεων κατά την επαφή με μετανάστες, τη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης και την ενίσχυση του αισθήματος ικανοποίησης του προσωπικού από την αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών
  • Μεγαλύτερη εξοικείωση με τις πολιτισμικές ιδιαιτερότητες των ατόμων προερχόμενων από διαφορετικό πολιτισμικό περιβάλλον, με αποτέλεσμα την άμεση επίλυση και τον επιτυχή χειρισμό περίπλοκων προβλημάτων που εμφανίζονται υπό συνθήκες πίεσης και πολιτισμικού σοκ
  • Προστασία του φορέα σας από ακούσια πρόκληση οικονομικής, σωματικής, ψυχικής ή άλλης βλάβης
  • Συσσωρευτική ευαισθητοποίηση των δημόσιων λειτουργών και των φορέων που δραστηριοποιούνται στους τομείς των κοινωνικών υπηρεσιών και της υγείας, για την παροχή υπηρεσιών φιλικών προς υπηκόους τρίτων χωρών

Η εύρεση του Διαπολιτισμικού Μεσολαβητή που ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας γίνεται μέσω της Υπηρεσίας Αναζήτησης (πατήστε εδώ) και είναι δωρεάν.